X Walny Zjazd PSRWN – Komunikat

KOLEŻANKI i KOLEDZY

X Jubileuszowy Walny Zjazd Delegatów PSRWN zakończył obrady.

Był to uroczysty, szczególny i pracowity czas dla naszego stowarzyszenia. Był to czas na podsumowanie trzyletniej kadencji ustępującego Zarządu, ale także był to bardzo uroczysty czas na świętowanie 28 letniej Prezydentury Pana Prof. Andrzeja Hopfera, inicjatora i założyciela Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości i Prezydenta od dnia założenia.

X  Walny Zjazd Delegatów naszego Stowarzyszenia podjął następujące uchwały:

 1. Uchwałę o zmianie nazwy Stowarzyszania na: Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. Prof. Andrzeja Hopfera.
 2. Uchwałę o zmianie Statutu PSRWN.
 3. Uchwałę o ustanowieniu i nadaniu tytułu Honorowego Prezydenta Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Prof. Andrzejowi Hopferowi.

 KOLEŻANKI i KOLEDZY

Rzeczoznawstwo Majątkowe w obecnej sytuacji prawnej stoi przed wieloma wyzwaniami.

Dyskusja na Zjeździe wykazała jak istotną wartością jest umacnianie naszej tożsamości, wspólnego, wielkiego dorobku. Nasz dorobek, który budowali nasi poprzednicy to dziedzictwo i zobowiązanie wobec nich, ale także na przyszłość.

Etyka zawodowa, rzetelność, niezależność, skuteczność i należyta staranność w wykonywaniu wycen oraz dążenie do samostanowienia są nie do przecenienia.

Nie możemy rezygnować z naszej tożsamości. To nasi „Wielcy” tego zawodu są  współautorami wielu standardów federacyjnych, które nieodpłatnie mogą być wykorzystywane przez całe środowisko zawodowe. Niezaprzeczalne i niezbywalne jest autorstwo standardów.

Zamazywanie i marginalizowanie dorobku środowiska jest niedopuszczalne.

Kolejno odbierano nam atrybuty zawodu zaufania publicznego tj. organizowanie i przeprowadzanie egzaminów na uprawnienia zawodowe, możliwość tworzenia standardów a także niewyrażanie zgody na stworzenie samorządu zawodowego. Aktualnym zagrożeniem dla zawodu staje się Zintegrowany System Kwalifikacji.

KOLEŻANKI i KOLEDZY

PSRWN w swoich 14 oddziałach skupia ponad 560 członków. To silna organizacja zawodowa. Gwarancją rozwoju organizacji i naszego zawodu jest młode pokolenie rzeczoznawców, ich umiejętności oraz entuzjazm. Dlatego Zjazd poprzez swoje decyzje wyborcze dokonał znacznego odmłodzenia składu Zarządu Głównego i wskazał w uchwale cele dla Zarządu na najbliższą kadencję.

Zarząd Główny PSRWN na kadencję 2019 – 2021

Prezydium

PrezydentLewandowski Krzysztof
WiceprezydentŚlusarczyk Marek
WiceprezydentKorejwo Jerzy
WiceprezydentPeła-Wlazeł Iwona
SkarbnikBisping Roman
Członek PrezydiumMotławska Aleksandra

Członkowie Zarządu z wyboru

Członek Zarządu Stefan Przybyłek
Członek Zarządu Zegarek-Dudzińska Agnieszka
Członek Zarządu Samełko Przemysław
Członek Zarządu Pogorzelska Anna
Z-ca Członka ZarząduFilipiak Jerzy
Z-ca Członka ZarząduRosuł Janusz

Cele na dziś i dalszą perspektywę:

 1. Zajęcie stanowiska w sprawie propozycji nowej kwalifikacji rynkowej pt. „Analiza i ocena nieruchomości na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności bankowych”
 2. Kontynuować działania zespołu d/s związanych z zawartością państwowej bazy informacji o nieruchomościach i zasad jej udostępniania rzeczoznawcom majątkowym w kontaktach z Głównym Geodetą Kraju
 3. Rozważyć możliwość powstania platformy wymiany myśli na tematy zawodowe
 4. Podjąć działania w sprawie zmiany brzmienia art. 8 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania opisu i oszacowania nieruchomości poprzez wyeliminowanie pojęć „wartość nieruchomości bez kwoty podatku od towarów i usług” oraz „wartość nieruchomości zawierająca kwotę tego podatku”. Rzeczoznawca majątkowy nie jest upoważniony do wypowiadania się w kwestii podatku VAT. Włączenie się w opiniowanie aktów prawnych, standardów zawodowych oraz prezentowanie własnych projektów między innymi poprzez nawiązanie współpracy ze środowiskiem naukowym.
 5. Przeprowadzenie ankiety wśród wszystkich członków PSRWN na temat potrzeb szkoleniowych, w tym warsztatowych.
 6. Rozeznanie możliwości innych form szkolenia z zastosowaniem nowych form dydaktycznych.
 7. Uznać za wymagające, stałe działanie na rzecz przeciwdziałaniu próbom zastąpienia wycen analizami statystycznymi rynku.
 8. Przeprowadzenie zebrań w oddziałach PSRWN na temat kodeksu etyki, kładąc szczególną uwagę na zagadnienia godnego wykonywania zawodu.
 9. Dbać o płynność finansową Stowarzyszenia poprzez szukanie innych źródeł dochodu.

KOLEŻANKI i KOLEDZY

Możliwość realizacji tych celów jak i innych postawionych przed nowym Zarządem stanie się niemożliwa bez odpowiedniego zaangażowania każdego Członka Stowarzyszenia.

Nowy Zarząd bardzo liczy na współpracę. Deklarujemy otwartość i pomoc w rozwiązywaniu Waszych problemów. Chcemy, byście mieli świadomość, że przynależność do PSRWN daje Wam poczucie przynależności do wspierającej się wspólnoty zawodowej.

                                Krzysztof Lewandowski

                               Prezydent PSRWN

Posted in Aktualności | Leave a comment

Oddział PSRWN w Szczecinie – Warsztaty 7-8 czerwca 2019r.

Serdecznie zapraszamy na  organizowane w dniach 7-8 czerwca przez Zarząd Oddziału PSRWN w Szczecinie warsztaty:
Wycena nakładów na nieruchomości w różnych sytuacjach prawnych

Szczegółowe informacje
znajdą Państwo na stronie:

W załączniku przesyłamy
także informację oraz kartę zgłoszenia.

Posted in Aktualności | Leave a comment

PSRWN Bydgoszcz – Warsztaty

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Oddział w Bydgoszczy ma przyjemność zaprosić na szkolenie:

„Wycena wartości ograniczonych praw rzeczowych” – WARSZTATY

które odbędzie się w Bydgoszczy w dniu 23 lutego 2019 roku, godz.10.30. (sobota).

Szkolenie prowadzi Pani mgr inż. Joanna Monika Szapiro-Nowakowska, rzeczoznawca majątkowy nr uprawnień MGPiB 126, członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej, kierownik zespołu standardów KSWS „Określenie wartości ograniczonych praw rzeczowych”, biegła sądowa.

Miejsce szkolenia: Bydgoski Dom Technika NOT w Bydgoszczy przy ul. Gotowskiego 6, w Bydgoszczy, sala 209.
Czas trwania szkolenia: od godz. 10.30 do 14.30

Uczestniczy otrzymają zaświadczenia o odbytym szkoleniu w wymiarze 4 godziny wykładowe

Szkolenie ma na celu doskonalenie kwalifikacji zawodowych, o których mowa w art. 175 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wraz ze zmianami.

Koszt szkolenia wynosi:
– 180 zł dla rzeczoznawców majątkowych,
221,40 zł (w tym VAT) dla nie rzeczoznawców majątkowych.

Dla członków i kandydatów PSRWN Oddział w Bydgoszczy szkolenie jest bezpłatne (po przesłaniu „karty zgłoszeniowej”).

opłatę za uczestnictwo prosimy uiścić przelewem na konto Stowarzyszenia:
31 1020 1462 0000 7702 0125 6957
lub gotówką w dniu szkolenia.
Osoba kontaktowa: dr inż. Michał Zygmuntowicz, pełnomocnik ds. szkoleń,
tel. + 48 604.453.797.

Druk karty zgłoszenia proszę przesłać do dnia 18 lutego 2019 roku pocztą elektroniczną

Posted in Aktualności | Leave a comment

Terminy spotkań, szkoleń Oddziału Warszawskiego PSRWN 2018/2019

Terminy szkoleń, spotkań Oddziału Warszawskiego 2018-2019

Posted in Szkolenia PSRWN | Leave a comment

PSRWN Warszawa – warsztaty 03.10.2018r.

Zarząd Oddziału PSRWN w Warszawie zaprasza na warsztaty, które odbędą się w dniu 03 października 2018 r. (środa) w godzinach 16.30 – 20.00 w budynku NOT – ul. Czackiego 3/5, sala „C” na V piętrze.

Temat: Dylematy przy wycenie nieruchomości w podejściu dochodowym – dyskusja nad projektem standardu. Zajęcia warsztatowe

Wykładowca: mgr inż. Łukasz Maciak

– posiada dyplomy Uniwersytetu Łódzkiego – kierunek Ekonomia specjalizacja Inwestycje i Nieruchomości oraz kierunek Finanse i Bankowość specjalizacja Strategie Podatkowe. Jest absolwentem Sheffield Hallam University w Wielkiej Brytanii, kierunku akredytowanego przez RICS z dyplomem MSc z wyceny i zarządzania nieruchomościami. Zawodowo związany z sektorem bankowym. Posiada licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami, licencję zarządcy nieruchomości i rzeczoznawcy majątkowego. Od 2008 posiada świadectwo Recognised European Valuer (REV). Był członkiem zarządu RICS Polska oraz członkiem Komisji Standardów Edukacji Europy Kontynentalnej (Continental Europe Education Standards Board) działającej przy RICS Europe. Assessor RICS i aktywny członek Komisji Standardów działającej w ramach Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Autor szeregu publikacji na temat rynku nieruchomości oraz inwestycji w sektorze nieruchomości w Polsce.

W ramach wystąpienie omówione zostanie  jak dokonywana jest weryfikacja operatów szacunkowych nieruchomości dokonywanych w podejściu dochodowym a wykorzystywanych do celów wyceny lokat funduszy inwestycyjnych. Wykładowca ustosunkuje się także do ustaleń debaty środowiskowej, która odbyła się w Łodzi.

Agenda:

 1. Omówienie kluczowych postanowień projektu standardu wyceny nieruchomości w podejściu dochodowym.
 2. Przykłady analityczne – modele dla wybranych poszczególnych technik – kapitalizacja prosta, dyskontowanie przepływów pieniężnych, technika blokowa, technika warstwowa.
 3. Wpływ poszczególnych zapisów standardu na kształtowanie wartości.
 4. Weryfikacja poprawności wycen – wymogi formalne, obliczenia, poziom niepewności wyceny, założenia przy wycenie, analiza rynku i doświadczenie rzeczoznawcy majątkowego.

Czas trwania seminarium: 4 godziny edukacyjne. (2 punkty zajęcia warsztatowe)

Odpłatność za uczestnictwo w seminariach dla członków 15 zł, a dla osób spoza stowarzyszenia 40 zł. Płatność i wpis na listę obecności pod salą przed szkoleniem.

Warsztaty spełniają wymogi rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych w 2018 roku (Dz. U. 2018.811).

Posted in Szkolenia PSRWN | Leave a comment

PSRWN Płock – Szkolenie 28-29.09.2018r.

Zarząd Oddziału PSRWN w Płocku zaprasza na warsztaty i szkolenie spełniające wymogi rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych w 2018 roku (Dz. U. 2018.811). W załączeniu zaproszenie wraz z programem szkolenia oraz kartą zgłoszenia. Bardzo prosimy o dotrzymanie terminu nadsyłania zgłoszeń – 19.09.2018 rok (ilość miejsc ograniczona). Zgodnie z zawartą umową ostateczna ilość uczestników szkolenia zostanie zamknięta i podana do „Hotelu Dębowa Góra” w dniu następnym – 20.09.2018 roku i nie będzie mogła ulec zmianie.

Temat 1.„Wycena wód i gruntów pod wodami z  uwzględnieniem aktualnego  Prawa wodnego”,

Prowadzący (28-09-2018) Konrad Turkowski – mgr inż. rybactwa śródlądowego, dr nauk rolniczych, dr hab. nauk ekonomicznych, prof. UWM, kierownik Katedry Ekonomii Środowiska, Nieruchomości i Agrobiznesu Wydziału Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim

w Olsztynie. Rzeczoznawca majątkowy, numer uprawnień zawodowych 848, specjalizuje się w sporządzaniu wycen i ekspertyz dotyczących wyceny stawów rybnych i jezior.

Temat 2.„ Szkolenie RODO”.

Prowadzący (29-09-2018)  Marek Wiśniewski – Prezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

 

Posted in Szkolenia PSRWN | Leave a comment

Stanisław Edward Różanka – Wspomnienie

Stanisław Edward Różanka 1927-2018

Geodeta nauczyciel

W dniu 6 czerwca 2018r pożegnaliśmy naszego przyjaciela. Został pochowany w rodzinnym grobowcu na cmentarzu Północnym. Zmarłego odprowadzili syn, synowa, córka, wnuki oraz najbliższa rodzina. W pogrzebie uczestniczyła liczna reprezentacja Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości m.in. Prezydent PSRWN prof. Andrzej Hopfer, Wiceprezydenci PSRWN Krzysztof Lewandowski i Jerzy Filipiak, Prezes Małgorzata Skąpska i inni członkowie Oddziału Warszawskiego PSRWN. Przemówienie w imieniu naszego Stowarzyszenia wygłosił Prezes Oddziału PSRWN w Ciechanowie Stefan Przybyłek.

Drogi Stanisławie,

odszedłeś, z wielkim smutkiem przyjęliśmy tę wiadomość, która powoli, przywołuje w pamięci minione nasze rozmowy, spotkania, wspólną pracę i dokonania. Mijający czas nieubłaganie zapisuje strona po stronie, księgę życia. Twoja księga to wiele kart bogato zapisanych, dokonaniami i osiągnięciami, przez całe Twoje pracowite życie.

Pożegnalne wspomnienie o Staszku, to wspomnienie o osobie, której wyjątkowo różnorodne osiągnięcia i zasługi są ogromne.

Żegnamy wielkiego Społecznika, inicjatora i organizatora wielu środowisk młodzieżowych, zawodowych i stowarzyszeniowych.

Od 1945 roku był harcerzem Związku Harcerstwa Polskiego, ostatnio w stopniu Harcmistrza. Studia Wyższe odbył na Akademii Górniczej w Krakowie, które ukończył w 51 roku ubiegłego wieku Od 1952 roku był w służbie wojskowej jako oficer w Zarządzie Topograficznym Wojska Polskiego, z której odszedł w stopniu kapitana.

Żegnamy zaangażowanego nauczyciela.

Od 1962 roku uczył w Szkole Technicznej w Warszawie, a następnie w Warszawskiej Szkole Geodezyjnej. Prowadził również zajęcia jako nauczyciel akademicki na Politechnice Warszawskiej, a także na Akademii Rolniczo – Technicznej w Olsztynie. W ramach kursów zawodowych wykształcił tysiące geodetów, przygotowując ich do egzaminu na uprawnienia zawodowe.

Żegnamy wybitnego i zasłużonego geodetę, doświadczonego w produkcji geodezyjnej, administracji publicznej, a także spółdzielczości pracy.

W latach 1972-82 osiągnął największe sukcesy zawodowe w geodezji, pełniąc funkcję dyrektora Departamentu Rozwoju Nauki i Techniki, wdrożył najnowocześniejsze technologie i techniki w geodezji m.in. w zakresie zastosowań fotogrametrycznych oraz przetwarzania zdjęć i obrazów satelitarnych. Był wieloletnim uczestnikiem życia stowarzyszeniowego, od 51 roku ubiegłego wieku w Stowarzyszeniu Geodetów Polskich, a od 1992 roku w Polskim Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości. W latach 1997- 2013 pełnił funkcję Sekretarza Generalnego Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości. W tym czasie redagował Biuletyn Stowarzyszenia, wpajał w nas zasadę: „Verba volant, scripta manent” – „Słowa ulatują, pisma pozostają”.

Stanisław – za pracę społeczną i zawodową został wyróżniony kilkudziesięcioma odznaczeniami, medalami i nagrodami. Szczególne odznaczenia to Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, ale także Krzyż Komisji Edukacji Narodowej, Budowniczy Huty Katowice, diamentowe odznaki Naczelnej Organizacji Technicznej i Stowarzyszenia Geodetów Polskich oraz złota honorowa odznaka Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości.

Żegnamy i składamy hołd Stanisławowi – człowiekowi znanemu z dużej kultury osobistej, o łagodnym uśmiechu, życzliwym spojrzeniu, wyjątkowo uczynnym, swoją serdecznością ujmował wszystkich.

Żegnamy przyjaciela.

Stanisławie, spoczywaj w pokoju.

Cześć Twojej pamięci.

W imieniu Koleżanek i Kolegów z Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Rodzinie składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Stanisław Różanka – Wspomnienie

Posted in Aktualności | Leave a comment

PSRWN Szczecin – Szkolenie 08.09.2018

Zarząd Oddziału PSRWN w Szczecinie ma przyjemność zaprosić na szkolenie, które odbędzie się dniu 08 września 2018 r.  na UNIWERSYTECIE SZCZECIŃSKIM, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, ul. Mickiewicza 64, sala 019 
Temat:   RODO DLA RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO

Wykładowca:  Marek Wiśniewski – Prezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

Posted in Szkolenia PSRWN | Leave a comment

Smutna wiadomość.

Posted in Aktualności, Wydarzenia | Leave a comment

Zakończenie roku szkoleniowego 2017/2018, wspomnienia z wyjazdu do Iranu. 05.06.2018r.

Zarząd Oddziału Warszawskiego PSRWN zaprasza członków stowarzyszenia oraz wszystkich naszych sympatyków na ostatnie, przedwakacyjne spotkanie podsumowujące rok szkoleniowy 2017/2018.

W miłej atmosferze, w kręgu sztuki Galerii 8+, przy smacznych przekąskach i napojach porozmawiamy na tematy ważne dla środowiska, ważne dla nas. Podzielimy się także wrażeniami ze szkolenia wyjazdowego do Iranu. Opowiemy o życzliwości, z którą się spotkaliśmy, o wspaniałych meczetach i pałacach szachów, i o zwykłym życiu Irańczyków. Zapraszamy uczestników szkolenia i zachęcamy do przyniesienia zdjęć.

Mamy nadzieję także na liczne przybycie naszych nowych – „świeżo upieczonych” członków.

Spotkanie odbędzie się w dniu 05 czerwca  2018 roku (wyjątkowo we WTOREK), o godzinie 17.00 w Galerii8+ w suterenie przy ul. Sapieżyńskiej 8.

Posted in Aktualności, Wydarzenia | Leave a comment