STATUT

ROZDZIAŁ I

Nazwa, charakter, teren działania i siedziba Stowarzyszenia.

 § 1

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof. Andrzeja Hopfera zwane dalej PSRWN, jest dobrowolną, samorządną, pozarządową organizacją społeczną, działającą na podstawie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej porządku prawnego.

§ 2

PSRWN zrzesza rzeczoznawców majątkowych i kandydatów na rzeczoznawców majątkowych.

§ 3

 1. Terenem działalności PSRWN jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą władz naczelnych PSRWN jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4

PSRWN posiada osobowość prawną.

§ 5

PSRWN może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 6

PSRWN używa pieczęci z napisem „Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof. Andrzeja Hopfera – Zarząd Główny” lub „Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof. Andrzeja Hopfera Oddział w …………….”

 § 6 a

PSRWN może ustalić odznakę organizacyjną i odznakę honorową.

§ 7

 1. PSRWN opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.
 2. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników dla prowadzenia spraw Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ II

Cele i formy działania.

 § 8

Podstawowym celem PSRWN jest wyrażanie dążeń i osiągnięć środowiska rzeczoznawców majątkowych oraz występowanie na rzecz jego potrzeb wobec władz państwowych, samorządowych, gospodarczych i społecznych.

§ 9

PSRWN realizuje wymieniony cel  w szczególności przez:

 • reprezentowanie członków PSRWN oraz ochronę ich interesów zawodowych,
 • propagowanie zasad etyki zawodowej i egzekwowania ich przestrzegania przez członków PSRWN,
 • promowanie działalności członków PSRWN,
 • udzielanie członkom PSRWN pomocy prawnej i zawodowej,
 • dbanie o wysoki poziom i kwalifikacje rzeczoznawców majątkowych,
 • inicjowanie i wdrażanie badań, rozwiązań i projektów służących doskonaleniu metod i technik wyceny,
 • inspirowanie i prowadzenie różnorodnych form popularyzujących cele PSRWN,
 • współpracę z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach działania,
 • prowadzenie działalności wydawniczej i gospodarczej, w tym prowadzenie praktyk zawodowych dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych,
 • opiniowanie aktów prawnych.

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 10

Członkowie dzielą się na:

 • zwyczajnych,
 • wspierających,
 • honorowych
 • zasłużonych seniorów

§ 11

 1. Członkiem zwyczajnym może być każdy obywatel Unii Europejskiej, który posiada uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego zgodnie z obowiązującym prawem i zostanie przyjęty przez Zarząd Oddziału PSRWN
 2. Osoby mające prawo ubiegania się o nadanie uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego mogą być przyjęte na kandydata PSRWN.

§ 12

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:
 • czynnego i biernego wyboru władz PSRWN,
 • korzystania z doradztwa fachowego PSRWN,
 • działania w zespołach naukowych, bądź stałych lub okresowych komisjach problemowych.
 1. Kandydat PSRWN posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz PSRWN.

§ 13

 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, która zadeklaruje poparcie finansowe na rzecz PSRWN i zostanie przyjęta na podstawie deklaracji przez Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału PSRWN.
 2. Członek wspierający ma prawo do korzystania z pomocy naukowo-technicznej PSRWN.
 3. Członek wspierający działa w PSRWN za pośrednictwem swego przedstawiciela.

§ 14

 1. Członkostwo honorowe nadaje na wniosek Zarządu Głównego Walny Zjazd Delegatów – osobom szczególnie zasłużonym dla rzeczoznawstwa majątkowego oraz rozwoju organizacji zawodowych rzeczoznawców majątkowych.
 2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, a ponadto zwolniony jest od płacenia składek członkowskich.
 3. Członkostwa honorowego pozbawia Walny Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego.

§ 14a.

 1. Zasłużonym seniorem może być każdy członek zwyczajny, który łącznie:

1) osiągnie wiek równy lub wyższy niż 70 lat,

2) zaprzestał działalności zawodowej rzeczoznawcy majątkowego w rozumieniu art. 174 ust. 1, 3, 3a i 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami,

3) złożył wniosek o zmianę rodzaju członkostwa do właściwego Zarządu Oddziału PSRWN.

 1. Zasłużony senior posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
 2. Zasłużony senior zwolniony jest od płacenia składek członkowskich, w tym składki na rzecz PFSRM.
 3. Tytuł zasłużonego seniora przyznawany jest przez Zarząd Główny, na wniosek właściwego Zarządu Oddziału.
 4. Status zasłużonego seniora ustaje na skutek:

1) wypowiedzenia złożonego w formie pisemnej do właściwego Zarządu Oddziału,

2) podjęcia przez Zarząd Główny, na wniosek właściwego Zarządu Oddziału uchwały o skreśleniu z przyczyn, o których mowa w § 16 podpunkt 3 i 4,

3) podjęcia działalności zawodowej.

 § 14 b

 1. Ustanawia się tytuł Honorowego Prezydenta PSRWN
 2. Honorowy Prezydent ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach statutowych organów PSRWN. Zachowuje prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
 3. Honorowy Prezydent zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.

 § 15

Członkowie PSRWN są obowiązani do:

 1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz PSRWN,
 2. aktywnego udziału w realizacji zadań statutowych PSRWN, w tym ustawicznego kształcenia i doskonalenia warsztatu rzeczoznawcy majątkowego,
 3. przestrzegania norm współżycia społecznego,
 4. opłacania składek członkowskich i innych świadczeń obowiązujących w PSRWN,
 5. współdziałania z organem, który prowadzi postępowanie wyjaśniające przy budzącym wątpliwości oszacowaniu wartości nieruchomości.

§16

Członkostwo członka zwyczajnego ustaje na skutek:

 1. dobrowolnego wypowiedzenia członkostwa,
 2. skreślenia przez Zarząd Główny lub Zarząd właściwego Oddziału z powodu nieusprawiedliwionej przerwy w pracy społecznej w PSRWN lub zalegania z opłatą składek członkowskich za okres ponad 1/2 roku pomimo pisemnego upomnienia,
 3. wykluczenia na mocy orzeczenia Sądu Koleżeńskiego,
 4. wymierzenia kary pozbawienia uprawnień zawodowych, na skutek utraty zdolności do czynności prawnych oraz skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, za przestępstwa gospodarcze, za fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych, za przestępstwa skarbowe oraz za inne przestępstwa mające znaczenie ze względu na wykonywany zawód.

 §17

Członkostwo członka wspierającego ustaje na skutek:

 1. wypowiedzenia członkostwa zgłoszonego na piśmie Zarządowi Głównemu lub Oddziałowi,
 2. podjęcia uchwały przez Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału o skreśleniu.

ROZDZIAŁ IV

Ustrój i Władze PSRWN.

 §18

Władzami naczelnymi PRSWN są:

 1. Walny Zjazd Delegatów PSRWN
 2. Zarząd Główny
 3. Główna Komisja Rewizyjna
 4. Główny Sąd Koleżeński

   §19

Kadencja wszystkich władz PRSWN trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od uchwały Walnego Zjazdu Delegatów w tym przedmiocie.

§20

 1. Najwyższą władzą PRSWN jest Walny Zjazd Delegatów zwoływany przez Zarząd Główny.
 2. Walny Zjazd Delegatów może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

§21

Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów należy:

 1. określenie głównych kierunków działania PSRWN,
 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego PSRWN,
 3. udzielanie, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu,
 4. wybór prezydenta, pięciu do dziewięciu członków Zarządu Głównego i jednego zastępcy, po  pięciu członków Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego,
 5. uchwalenie statutu PSRWN i zmian do statutu,
 6. uchwalenie regulaminu Walnego Zjazdu Delegatów, regulaminów Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Sądów Koleżeńskich PSRWN,
 7. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, w tym odwołań od orzeczeń Głównego Sądu Koleżeńskiego,
 8. nadawania i pozbawianie godności członka honorowego,
 9. podjęcie uchwały o rozwiązaniu PRSWN z określeniem sposobu zagospodarowania majątku,
 10. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do stowarzyszeń lub związków stowarzyszeń krajowych i zagranicznych oraz o wystąpieniu z tych organizacji.

§22

Walny Zjazd Delegatów jest władny do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

§23

 1. W Walnym Zjeździe Delegatów PSRWN z głosem stanowiącym biorą udział członkowie zwyczajni delegaci Oddziałów wybrani na Walnych Zebraniach Oddziałów, na okres trzech lat, według ordynacji wyborczej uchwalonej każdorazowo przez Zarząd Główny PSRWN,
 2. Z głosem doradczym:
1) członkowie ustępujących władz PSRWN, o ile nie zostali wybrani delegatami,
2) prezydent honorowy
3) członkowie honorowi,
4) członkowie wspierający,
5) zaproszeni goście.

§24

O terminie, miejscu i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów Zarząd Główny zawiadamia delegatów co najmniej na 14 dni przed zwołaniem Zjazdu.

§25

 1. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów PSRWN zwołuje Zarząd Główny z własnej inicjatywy, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/3 Zarządów Oddziałów.
 2. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów PSRWN jest zwoływany przez Zarząd Główny w terminie sześciu tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany.

§26

W skład Zarządu Głównego PSRWN wchodzi prezydent, członkowie wybrani przez Walny Zjazd Delegatów oraz prezesi Zarządów Oddziałów

 §27

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

 1. reprezentowanie PSRWN na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 2. kierowanie działalnością PSRWN zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zjazdu Delegatów,
 3. uchwalanie okresowych planów, preliminarza wydatków i budżetu,
 4. powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów, zespołów naukowych, komisji problemowych stałych i okresowych oraz koordynowanie ich działalności,
 5. uchwalanie regulaminów działalności Biura Zarządu Głównego, Oddziałów, zespołów, komisji problemowych, oraz innych regulaminów wewnętrznych,
  5a) nadawanie tytułu zasłużonego seniora
 6. występowanie z wnioskami do Walnego Zjazdu Delegatów o nadanie tytułu honorowego prezydenta oraz nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego,
 7. udzielanie Oddziałom dotacji oraz merytorycznej pomocy,
 8. zarządzanie majątkiem i funduszami PSRWN oraz podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku PSRWN,
 9. przyjmowanie i skreślanie członków wspierających,
 10. ustalanie wysokości wpisowego,
 11. ustalanie kwoty odprowadzanej na rzecz Zarządu Głównego PSRWN, stanowiącej część składki członkowskiej,
 12. powoływanie i rozwiązywanie zespołu prowadzącego działalność gospodarczą,
 13. powoływanie i rozwiązywanie przy Zarządzie Głównym Komisji Arbitrażowej,
 14. przyznawanie honorowej odznaki PSRWN.
 15. wybór delegatów do Rady Krajowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych,
 16. wybór delegata do Rady Krajowej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT
 17. powoływanie i rozwiązywanie Zespołu Doradców Zawodowych,

 §28

 1. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków w tym prezydenta i jednego z wiceprezydentów lub dwóch wiceprezydentów. W razie równości głosów rozstrzyga głos prezydenta lub przewodniczącego zebrania wyznaczonego przez prezydenta z pośród członków Prezydium
 2. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak jak raz na półrocze.
 3. Dopuszcza się odbywanie posiedzeń Zarządu Głównego jak i Prezydium oraz głosowań za pomocą  środków komunikacji elektronicznej.

   §29

 1. W okresach pomiędzy posiedzeniami Zarządu Głównego działalnością PSRWN kieruje Prezydium Zarządu Głównego, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Główny.
 2. W skład Prezydium wchodzi prezydent oraz członkowie Zarządu Głównego wybrani przez Walny Zjazd Delegatów, spośród których Prezydent mianuje trzech wiceprezydentów, skarbnika i członka Prezydium. (Pozostali członkowie Zarządu

 §30

Główna Komisja Rewizyjna składa się z pięciu członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego i jego zastępcę.

 §31

 1. Główna Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz do roku kontrolę całokształtu działalności PSRWN, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.
 1. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń i żądania wyjaśnień.
 2. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniu Zarządu Głównego z głosem doradczym.
 3. Główna Komisja Rewizyjna sprawuje nadzór nad Komisjami Rewizyjnymi Oddziałów.

 §32

Szczegółowy zakres działania Głównej Komisji Rewizyjnej określa regulamin zatwierdzony przez Walny Zjazd Delegatów.

 §33

Główny Sąd Koleżeński składa się z pięciu członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

 §34

 1. Główny Sąd Koleżeński powoływany jest do rozstrzygania spraw związanych z przestrzeganiem etyki zawodowej oraz sporów wynikłych pomiędzy członkami PSRWN.
 2. Główny Sąd Koleżeński rozpatruje odwołania od orzeczeń Sądów Koleżeńskich Oddziałów.
 3. Od orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego przysługuje członkowi odwołanie do Walnego Zjazdu Delegatów, którego uchwała jest ostateczna.
 4. Zasady i tryb postępowania Głównego Sądu Koleżeńskiego określa regulamin zatwierdzony przez Walny Zjazd Delegatów PSRWN.
 5. Sądy Koleżeńskie PSRWN mają prawo wymierzyć kary:
1) upomnienia,
2) nagany,
3) zawieszenia w prawach członkowskich na okres do dwóch lat,
4) wykluczenia z PSRWN.

ROZDZIAŁ V

Oddziały PSRWN.

 §35

 1. Zarząd Główny powołuje Oddziały PSRWN na podstawie uchwały, jeżeli Oddział będzie liczył co najmniej piętnastu członków będących rzeczoznawcami majątkowymi.
 2. Teren działalności Oddziału ustala w uchwale o jego powołaniu Zarząd Główny.
 3. Oddziały PSRWN mogą posiadać osobowość prawną, po uzyskaniu akceptacji w tej sprawie Zarządu Głównego.

 §36

Władzami Oddziału są:

 1. Walne Zebranie Członków Oddziału,
 2. Zarząd Oddziału,
 3. Komisja Rewizyjna Oddziału,
 4. Sąd Koleżeński Oddziału.

 §37

 1. Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zebranie Członków Oddziału zwoływane przez Zarząd Oddziału PSRWN.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 §38

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:

 1. uchwalenie kierunków działalności merytorycznej i finansowej Oddziału, zgodnie z postanowieniami statutu, uchwałami Walnego Zjazdu i Zarządu Głównego.
 2. wybór prezesa, do pięciu członków Zarządu Oddziału i dwóch zastępców, wybór do pięciu członków i do dwóch zastępców Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 3.  rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału.
 4. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału,
 5. wybór delegatów na Walny Zjazd Delegatów PSRWN,
 6. uchwalanie wysokości składek członkowskich.

 §39

 1. W Walnym Zebraniu Członków Oddziału z głosem stanowiącym udział biorą członkowie zwyczajni,
 2. W Walnym Zebraniu Członków Oddziału z głosem doradczym udział biorą:
1) członkowie zwyczajni honorowi,
2) członkowie zwyczajni wspierający,
3) zasłużeni seniorzy
4) zaproszeni goście.

 §40

 1. Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału, nie później niż 2 miesiące przed Walnym Zjazdem Delegatów PSRWN.
 2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Oddziału Zarząd Oddziału zawiadamia co najmniej 14 dni przed zwołaniem Walnego Zebrania.
 3. Walne Zebranie Członków Oddziału jest władne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

 §41

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków  Oddziału może być zwołane z inicjatywy Zarządu Głównego bądź Oddziału, na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału  lub 1/5 liczby członków Oddziału.

 §42

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału jest zwoływane przez Zarząd Oddziału w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 §43

Zarząd Oddziału składa się z prezesa i do pięciu członków, którzy wybierają spośród siebie wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

 §44

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:

 1. reprezentowanie Oddziału na zewnątrz, działania w jego imieniu na swoim terenie oraz ochrona interesów zawodowych jego członków przy wykorzystaniu sil własnych (powołanie zespołu obrońców) i zewnętrznych, (pomoc prawna lub inna specjalistyczna)
 2. kierowanie działalnością Oddziału, zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu i uchwałami władz naczelnych PSRWN,
 3. szerzenie i programowanie celów i zadań PSRWN za pomocą stałych zebrań, odczytów itp.,
 4. przyjmowanie wpisowego i składek członkowskich,
 5. przyjmowanie i skreślanie członków PSRWN.
 6. opracowywanie preliminarzy budżetowych i przedkładanie ich do zatwierdzenia Zarządowi Głównemu,
 7. zarządzanie majątkiem Oddziału,
 8. w przypadku Oddziałów posiadających osobowość prawną, wybór osób upoważnionych do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań majątkowych,  na mocy uchwały Zarząd
 9. składanie okresowych sprawozdań Zarządowi Głównemu z działalności merytorycznej i finansowej Oddziału,
 10. powoływanie i rozwiązywanie Komisji Arbitrażowej.
 11. powoływanie i rozwiązywanie Komisji, klubów, Rad, zespołów rzeczoznawców do realizacji działalności gospodarczej i prowadzenie praktyk zawodowych.

 §45

Uchwały Zarządu Oddziału  podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

 §46

Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 §47

Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z minimum trzech członków zwyczajnych, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

 §48

 1. Do zadań Komisji Rewizyjnej Oddziału należy kontrola całokształtu działalności Oddziału, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej, co najmniej raz w roku.
 2. Komisja Rewizyjna Oddziału ma prawo występowania do Zarządu Oddziału z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli w razie uznania za konieczne, może żądać zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Członków Oddziału.
 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej Oddziału zapadają zwykłą większością głosów.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Oddziału z głosem doradczym.

 §49

Sąd Koleżeński Oddziału składa się z minimum trzech członków zwyczajnych, spośród których wybiera się jego przewodniczącego zastępcę i sekretarza.

 §50

 1. Sąd Koleżeński Oddziału powołany jest do rozstrzygnięcia spraw związanych z nieprzestrzeganiem etyki zawodowej oraz sporów pomiędzy członkami wynikłych w obrębie Oddziału.
 2. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego Oddziału przysługuje prawo odwołania w terminie 14 dni do Głównego Sądu Koleżeńskiego.
 3. Zasady i tryb postępowania Sądu Koleżeńskiego Oddziału określa regulamin. zatwierdzony przez Walny Zjazd Delegatów PSRWN.

ROZDZIAŁ VI

Majątek PSRWN.

  §51

 1. Majątek PSRWN stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze,
 2. Na fundusze PSRWN składają się:
1) wpisowe i składki członkowskie,
2) dotacje i subwencje,
3) wpływy z działalności statutowej,
4) darowizny, spadki, zapisy i dotacje.
 1. Wpływy z działalności gospodarczej przeznaczone są do realizacji zadań statutowych PSRWN.

 §52

 1. Zobowiązania majątkowe w imieniu PSRWN mogą zaciągać łącznie prezydent lub wskazany przez prezydenta wiceprezydent i skarbnik.
 2. Do składania oświadczeń woli i podpisywania pism, z zastrzeżeniem punktu 1, uprawniony jest każdy członek Prezydium odpowiednio w zakresie jego właściwości ustanowionym przez Zarząd Główny.

ROZDZIAŁ VII

Zmiana statutu i rozwiązanie się PSRWN.

 §53

Uchwalę w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Walny Zjazd Delegatów większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania.

 §54

 1. Uchwalę o rozwiązaniu się PSRWN podejmuje Walny Zjazd Delegatów większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała o rozwiązaniu PSRWN określa jednocześnie przeznaczenie majątku PSRWN.
Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof Andrzeja Hopfera