PFSRM o dostępie do danych o nieruchomościach. Uwagi do projektu ustawy o kredycie #naStart.

Informacja przekazana przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

L.dz.- 11_PFSRM_2024 2024_04_18_pismo PFSRM do Ministra Rozwoju i Technologii

Tabela uwag_PFSRM

 

„Dzień dobry,

Szanowni Państwo,

 

W ramach konsultacji publicznych PFSRM zgłosiła uwagi do projektu ustawy o „kredycie mieszkaniowym #naStart” (UA4), a przede wszystkim do zapisów związanych z mającym być utworzonym Portalem Danych o Obrocie Mieszkań (prowadzącym Portal DOM ma zostać Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny).

 

Nasze propozycje dotyczyły zapewniania RzM dostępności do danych i informacji gromadzonych na potrzeby funkcjonowania tego Portalu.

 

Jednocześnie, korzystając z faktu, że tworząc ten Portal, a przede wszystkim zapewniając sobie „dane i informacje” do jego funkcjonowania, projektodawcy zaproponowali w projekcie rozszerzenie zakresu danych przesyłanych przez notariuszy Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowych (obowiązek ten wynika z ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu). Rozszerzenie zakresu danych polegało m.in. na dodaniu w tym projekcie „powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych”. Zaproponowaliśmy, żeby przesyłane przez notariuszy do GIIF dane dotyczyły powierzchni użytkowych wszystkich budynków i lokali bez względu na to, czy mamy do czynienia z lokalami / budynkami mieszkalnymi, czy też „innymi”. W przypadku gdyby nasza propozycja została zaakceptowana istnieje duże prawdopodobieństwo, że notariusze (ze względu na późniejszą konieczność przekazania danych Generalnemu Inspektorowi) wpisywaliby powierzchnie użytkowe wszystkich budynków (np. na podstawie oświadczeń stron transakcji / sprzedającego) do treści aktów notarialnych. Zawsze byłby to jakiś postęp w zakresie dostępności danych dotyczących powierzchni użytkowych budynków.

 

Projektodawcy tym razem nie interesują inne, niż mieszkaniowe, nieruchomości, tak więc z akceptacją naszej propozycji może być różnie. Jednak stosowne uzasadnienie zawarliśmy w treści uwag.

 

Na marginesie. Zapewne na wieloletnie opisywanie tych różnych „nieruchomości”, rzuciło mi się w oczy sformułowanie zawarte w projekcie: „jeżeli nieruchomość stanowi dom jednorodzinny”.

 

Wracając do meritum.

 

Niejako na kanwie procedowania tego projektu przesłaliśmy Panu Krzysztofowi Hetmanowi Ministrowi Rozwoju i Technologii odrębne pismo, w którym ponownie zasygnalizowaliśmy „ułomności” występujące w publicznych rejestrach dotyczących nieruchomości.

 

Zgłoszone przez nas uwagi oraz wystąpienie do Ministra w załączeniu.

 

Krótka informacja o naszym wystąpieniu została zamieszczona na federacyjnej stronie internetowej:

https://pfsrm.pl/aktualnosci/item/794-wystapienie-do-ministra-rozwoju-i-technologii-w-sprawie-dostepu-do-danych-o-nieruchomosciach

 

 

Z pozdrowieniami

Krzysztof Gabrel”

Możesz również polubić…

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof Andrzeja Hopfera