O nas

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof. Andrzeja Hopfera zwane dalej PSRWN, jest dobrowolną, samorządną, pozarządową organizacją społeczną rzeczoznawców majątkowych i kandydatów na rzeczoznawców majątkowych, działającą na podstawie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej porządku prawnego i Statutu PSRWN.

Nasze Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Terenem działalności PSRWN jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą władz naczelnych PSRWN jest miasto stołeczne Warszawa.

Władzami naczelnymi PRSWN są:
1) Walny Zjazd Delegatów PSRWN,
2) Zarząd Główny, w skład którego wchodzą przedstawiciele Oddziałów PSRWN,
3) Główna Komisja Rewizyjna,
4) Główny Sąd Koleżeński,

Podstawowym celem PSRWN jest wyrażanie dążeń i osiągnięć środowiska Rzeczoznawców oraz występowanie na rzecz jego potrzeb wobec władz państwowych, samorządowych, gospodarczych i społecznych.

PSRWN realizuje wymieniony cel w szczególności przez:

 • reprezentowanie członków PSRWN oraz ochronę ich interesów zawodowych,
 • propagowanie zasad etyki zawodowej i egzekwowania ich przestrzegania przez członków PSRWN,
 • promowanie działalności członków PSRWN,
 • udzielanie członkom PSRWN pomocy prawnej i zawodowej,
 • dbanie o wysoki poziom i kwalifikacje Rzeczoznawców,
 • inicjowanie i wdrażanie badań, rozwiązań i projektów służących doskonaleniu metod i technik wyceny,
 • inspirowanie i prowadzenie różnorodnych form popularyzujących cele PSRWN,
 • współpracę z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach działania,
 • prowadzenie działalności wydawniczej i gospodarczej, w tym prowadzenie praktyk zawodowych dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych,
 • opiniowanie aktów prawnych.

Kodeks etyki zawodowej

Rzeczoznawca majątkowy zobowiązany jest do:

 1. Stosowania zasad bezstronności i poszanowania prawa.
 2. Rzetelności w postępowaniu wobec klienta, w tym przestrzegania tajemnicy zawodowej.
 3. Wykonywania czynności zawodowych w sposób przejrzysty, zrozumiały i czytelny według najlepszej woli i wiedzy.
 4. Odpowiedzialności za powierzone zadania i wykonywania ich z należytą starannością.
 5. Wykonywania tylko takich czynności z zakresu praktyki, co do których posiada odpowiednią wiedzę i kompetencje zawodowe.
 6. Wykonywania operatów szacunkowych obiektywnie i w sposób wolny od uzależnień od klienta.
 7. Odpowiedzialności za treść i formę opracowań, których jest autorem, a także za wykonywanie czynności zawodowych zaangażowanych przez niego osób trzecich.
 8. Dbałości o godność zawodu.
 9. Reagowania na negatywne zjawiska nieprzestrzegania kodeksu etyki zawodowej przez innego rzeczoznawcę majątkowego.
 10. Uszanowania swojej pracy poprzez proponowanie wynagrodzenia godnego wykonywanego dzieła.

„Kodeks etyki zawodowej” został uchwalony na posiedzeniu Rady Krajowej PFSRM w dniu 24 września 2008 r.

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof Andrzeja Hopfera