Czym jest wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości jest postępowaniem (procesem), w wyniku którego rzeczoznawca majątkowy dokonuje określenia wartości nieruchomości jako przedmiotu prawa własności i innych praw do nieruchomości. 

Rzeczoznawca majątkowy dokonuje określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością w wyniku szacowania. Szacowanie to czynności wykonywane przez rzeczoznawcę majątkowego, związane z określeniem wartości, takie m. in. jak: 
> określenie nieruchomości i zakresu wyceny, 
> określenie celu wyceny, 
> opis stanu nieruchomości, 
> wskazanie przeznaczenia wycenianej nieruchomości 
> analizę i charakterystykę rynku nieruchomości w zakresie dotyczącym celu i sposobu wyceny, 
> wskazanie rodzaju określanej wartości, wyboru podejścia, metody i techniki szacowania 
> przedstawienie obliczeń wartości nieruchomości oraz wyniku wyceny wraz z uzasadnieniem. 

Przy szacowaniu nieruchomości wykorzystuje się wszelkie, niezbędne i dostępne dane o nieruchomościach, zawarte w szczególności w: 
1) księgach wieczystych, 
2) katastrze nieruchomości, 
3) ewidencji sieci uzbrojenia terenu, 
4) tabelach taksacyjnych i na mapach taksacyjnych tworzonych na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, 
5) planach miejscowych, studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 
6) wykazach prowadzonych przez urzędy skarbowe, 
7) dokumentach będących w posiadaniu agencji, którym Skarb Państwa powierzył, w drodze ustaw, wykonywanie prawa własności i innych praw rzeczowych na jego rzecz, 
8) w aktach notarialnych znajdujących się w posiadaniu spółdzielni mieszkaniowych, dotyczących zbywania spółdzielczych praw do lokali, 
9) umowach, orzeczeniach, decyzjach i innych dokumentach, będących podstawą wpisu do ksiąg wieczystych, rejestrów wchodzących w skład operatu katastralnego, a także w wyciągach z operatów szacunkowych przekazywanych do katastru nieruchomości. 

W wyniku szacowania rzeczoznawca majątkowy sporządza na piśmie autorską opinię o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego. Zatem operat szacunkowy jest autorską opinią o wartości nieruchomości, w której rzeczoznawca majątkowy przedstawia dokonane czynności szacowania, w wyniku których określił wartość nieruchomości.

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof Andrzeja Hopfera