Komisja Arbitrażowa

Komisja Arbitrażowa – opiniowanie operatów szacunkowych przez organizację zawodową.

Komisja Arbitrażowa działająca przy Polskim Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości jest powołana do dokonywania ocen prawidłowości sporządzenia operatów szacunkowych, na podstawie art. 157 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.).
W przypadku, kiedy przedmiotem oceny są co najmniej dwa operaty szacunkowe różnych autorów dotyczących tej samej nieruchomości i jednocześnie nie wykorzystanych do czynności prawnej, dla której zostały wykonane, możliwe jest przeprowadzenie dodatkowego postępowania mediacyjnego, mającego na celu doprowadzić do wspólnego sporządzenia przez tych autorów nowego operatu szacunkowego, zastępującego ich wcześniejsze operaty szacunkowe.
Postępowanie mediacyjne uwarunkowane jest także uzyskaniem zgody właścicieli ocenianych operatów szacunkowych oraz zgody autorów tych operatów. Szczegóły zastosowania i przeprowadzenia postępowania mediacyjnego normuje regulamin działania Komisji Arbitrażowej Stowarzyszenia.

Przedmiotem postępowania oceniającego mogą być również inne opracowania niż operaty szacunkowe, w szczególności opracowania i ekspertyzy z zakresu gospodarki
nieruchomościami, a także wyceny maszyn i urządzeń.
Komisja Arbitrażowa decyzję o wydaniu oceny poprawności sporządzonego operatu podejmuje wyłącznie po wcześniejszym zapoznaniu się z nadesłanymi aktami sprawy. Decyzja o podjęciu się oceny jest podejmowana na podstawie obowiązujących przepisów, a szczegółowe warunki dotyczące opiniowania zawierane są w proponowanej stronie umowie. Przewodniczący Komisji Arbitrażowej może, z ważnych przyczyn, odmówić przyjęcia zlecenia opiniowania.
Opiniowanie prawidłowości operatów szacunkowych przez organizację zawodową rzeczoznawców majątkowych nie jest działalnością komercyjną lub gospodarczą. Organizacja zawodowa podejmuje się czynności z uwagi na obowiązujący przepis prawa jedynie w miarę posiadanych możliwości. Oświadczamy, że każdorazowa decyzja wyrażenia zgody na sporządzenie opinii uzależniona jest od możliwości powołania w pełni kompetentnego zespołu oceniającego dysponującego odpowiednim stanem wiedzy na temat rynku lokalnego, a przede wszystkim materii operatu szacunkowego.

Komisja Arbitrażowa PSRWN działa zgodnie z niniejszym regulaminem.

Przewodniczący Komisji Arbitrażowej:  MAREK ŚLUSARCZYK 605 311 799 

Akta sprawy prosimy kierować na adres biura Zarządu  PSRWN:

ul. Czackiego 3/5. pok 422, 00-043 Warszawa

W Oddziałach PSRWN odpowiednikiem Komisji Arbitrażowej jest Komisja Opiniodawczo-Rozjemcza, która działa w:

Oddział w Bydgoszczy – Przewodniczący: Michał Zygmuntowicz  tel.604 453 797; Zygmunt Zygmuntowicz  52 34 24 539

Oddział w Łodzi – Przewodniczący: Iwona Peła-Wlazeł tel. 505 489 025

Oddział w Olsztynie– Przewodniczący: Jerzy Makowski tel. 089 533 63 24

Oddział w Warszawie – Przewodniczący: Grażyna Wojciechowska tel. 602-713-646

Oddział w  Szczecinie – Przewodniczący: Agnieszka Zegarek-Dudzińska tel. 509-988-816

Komisje Opiniodawczo-Rozjemcze przy Oddziałach PSRWN działają zgodnie z niniejszym regulaminem.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Art. 157. Ocena operatu szacunkowego

1. Oceny prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego dokonuje organizacja zawodowa rzeczoznawców majątkowych w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia zawarcia umowy o dokonanie tej oceny, mając na względzie następujące zasady:
1) organizacja zawodowa rzeczoznawców majątkowych wyznacza zespół oceniający w składzie co najmniej 2 rzeczoznawców majątkowych;
2) w ocenie nie mogą brać udziału rzeczoznawcy majątkowi, wobec których zachodzą przesłanki wymienione w art. 24 wyłączenie pracownika organu od udziału w postępowaniu Kodeksu postępowania administracyjnego lub inne przesłanki, które mogą budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.
1a. (uchylony)
2. Sporządzenie przez innego rzeczoznawcę majątkowego wyceny tej samej nieruchomości w formie operatu szacunkowego nie może stanowić podstawy oceny prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego, o którym mowa w ust. 1.
3. W przypadku gdy operat szacunkowy został sporządzony przez osoby powołane lub ustanowione przez sąd, o ocenę operatu może wnioskować tylko sąd.
4. Przepisy ust. 1 i 3 stosuje się odpowiednio w przypadku rozbieżnych operatów szacunkowych określających wartość tej samej nieruchomości dla tożsamego celu wyceny.

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof Andrzeja Hopfera