Komisja Arbitrażowa

Komisja Arbitrażowa – opiniowanie operatów szacunkowych przez organizację zawodową.

Komisja Arbitrażowa działająca przy Polskim Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości jest powołana do:

1) prowadzenia mediacji w sprawach wyceny nieruchomości w trybie przewidzianym w kodeksie postępowania cywilnego, w części pierwszej, księgi pierwszej, tytułu VI, działu II, rozdziału 1 pt.”Mediacja i postępowanie pojednawcze”. Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr43, poz.296, z późn. zm.)

2) dokonywania ocen prawidłowości sporządzenia operatów szacunkowych, na podstawie art.157, ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 roku Nr 102, poz.651, z późn. zm.).

Komisja Arbitrażowa  decyzję o wydaniu oceny poprawności sporządzonego operatu podejmuje wyłącznie po wcześniejszym zapoznaniu się z nadesłanymi aktami sprawy. Decyzja o podjęciu się oceny jest podejmowana na podstawie obowiązujących przepisów, a szczegółowe warunki dotyczące opiniowania zawierane są w proponowanej stronie umowie.  Przewodniczący Komisji Arbitrażowej może, z ważnych przyczyn, odmówić przyjęcia zlecenia opiniowania.

Opiniowanie prawidłowości operatów szacunkowych przez organizację zawodową rzeczoznawców majątkowych nie jest działalnością komercyjną lub gospodarczą. Organizacja zawodowa podejmuje się czynności z uwagi na obowiązujący przepis prawa jedynie w miarę posiadanych możliwości. Oświadczamy, że każdorazowa decyzja wyrażenia zgody na sporządzenie opinii uzależniona jest od możliwości powołania w pełni kompetentnego zespołu oceniającego dysponującego odpowiednim stanem wiedzy na temat rynku lokalnego, a przede wszystkim materii operatu szacunkowego.

Komisja Arbitrażowa PSRWN działa zgodnie z niniejszym regulaminem.

Przewodniczący Komisji Arbitrażowej:  MAREK ŚLUSARCZYK 605 311 799 

Akta sprawy prosimy kierować na adres biura Zarządu Głównego PSRWN:

Ul. Czackiego 3/5. pok 422, 00-043 Warszawa

W Oddziałach PSRWN odpowiednikiem Komisji Arbitrażowej jest Komisja Opiniodawczo-Rozjemcza, która działa w:

Oddział w Bydgoszczy – Przewodniczący: Michał Zygmuntowicz  tel.604 453 797; Zygmunt Zygmuntowicz  52 34 24 539

Oddział w Łodzi – Przewodniczący: Iwona Peła-Wlazeł tel. 505 489 025

Oddział w Warszawie – Przewodniczący: Grażyna Wojciechowska tel. 602-713-646

Komisje Opiniodawczo-Rozjemcze przy Oddziałach PSRWN działają zgodnie z niniejszym regulaminem.

Dz.U.2018.0.2204 t.j. – Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Art. 157. Ocena operatu szacunkowego

1. Oceny prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego dokonuje organizacja zawodowa rzeczoznawców majątkowych w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia zawarcia umowy o dokonanie tej oceny, mając na względzie następujące zasady:
1) organizacja zawodowa rzeczoznawców majątkowych wyznacza zespół oceniający w składzie co najmniej 2 rzeczoznawców majątkowych;
2) w ocenie nie mogą brać udziału rzeczoznawcy majątkowi, wobec których zachodzą przesłanki wymienione w art. 24 wyłączenie pracownika organu od udziału w postępowaniu Kodeksu postępowania administracyjnego lub inne przesłanki, które mogą budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.
1a. (uchylony)
2. Sporządzenie przez innego rzeczoznawcę majątkowego wyceny tej samej nieruchomości w formie operatu szacunkowego nie może stanowić podstawy oceny prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego, o którym mowa w ust. 1.
3. W przypadku gdy operat szacunkowy został sporządzony przez osoby powołane lub ustanowione przez sąd, o ocenę operatu może wnioskować tylko sąd.
4. Przepisy ust. 1 i 3 stosuje się odpowiednio w przypadku rozbieżnych operatów szacunkowych określających wartość tej samej nieruchomości dla tożsamego celu wyceny.