KALENDARZ PRAWNY – sierpień 2013 r.

1. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 czerwca 2013 r. sygn. akt K 30/12 orzekający o niezgodności art. 40 ust. 5 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) z Konstytucją RP (Dz. U. z dnia 11 lipca 2013 r. poz. 805).

Przepis art. 40 ust. 5 pkt 1 lit. b utraci moc obowiązującą z dniem 12 lipca 2014 r.

2. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 czerwca 2013 r. sygn. akt K 36/12 orzekający o niezgodności art. 8 pkt 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, z późn. zm.) w zakresie, w jakim upoważnia spółdzielnię mieszkaniową do uregulowania w statucie zasad rozliczenia z tytułu zwrotu wkładu mieszkaniowego, będącego ekwiwalentem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, w sytuacjach, gdy sam lokal mieszkalny nie podlega zbyciu w drodze przetargu, z Konstytucją RP. (Dz. U. z dnia 16 lipca 2013 r. poz. 814).
Przepis utracił moc obowiązującą z dniem 16 lipca 2013 r.

3. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. z dnia 23 lipca 2013 r. poz. 829).
Wejdzie w życie z dniem 23 sierpnia 2013 r., z wyjątkiem art. 1, art. 5, art. 8, art. 9, art. 10,
art. 13, art. 15, art. 16, art. 17, art. 24, art. 28 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 2 i 3,
art. 36–42 oraz art. 49 ust. 3, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

4. Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z dnia 23 lipca 2013 r. poz. 830).
Weszła w życie z dniem 7 sierpnia 2013 r.

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany siedziby władz gminy (Dz. U. z dnia 1 sierpnia 2013 r. poz. 869).
Wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

6. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z dnia 5 sierpnia 2013 r. poz. 885).

7. Ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych (Dz. U. z dnia 8 sierpnia 2013 r. poz. 896).
Wejdzie w życie z dniem 23 sierpnia 2013 r.

8. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. z dnia 8 sierpnia 2013 r. poz. 898).
Wejdzie w życie z dniem 23 sierpnia 2013 r.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof Andrzeja Hopfera