Kalendarz prawny – kwiecień 2020

1. Ustawa budżetowa na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz. U. z 1 kwietnia 2020 r. poz. 571).
Weszła w życie z dniem 2 kwietnia 2020 r., z mocą od dnia 1 stycznia 2020 r.

2. Komunikat Ministra Rozwoju z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie odwołania i ogłoszenia terminów przeprowadzania drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości (Dz. Urzędowy Ministra Rozwoju z 2 kwietnia 2020 r. poz. 8).

3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 7 kwietnia 2020 r. poz. 611).

4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu (Dz. U. z 9 kwietnia 2020 r. poz. 632).
Weszło w życie z dniem 24 kwietnia 2020 r.

5. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w czwartym kwartale 2019 r. z podziałem na województwa (M. P. z 14 kwietnia 2020 r. poz. 349).

6. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2020 r. w stosunku do marca 2014 r. (M. P. z 16 kwietnia 2020 r. poz. 355).

7. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2020 r. (M. P. z 16 kwietnia 2020 r. poz. 356).

8. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (Dz. U. z 17 kwietnia 2020 r. poz. 682).
Weszło w życie z dniem 18 kwietnia 2020 r.

9. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U. z 17 kwietnia 2020 r. poz. 683).
Weszło w życie z dniem 18 kwietnia 2020 r.

10. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 17 kwietnia 2020 r. poz. 695).
Weszła w życie z dniem 18 kwietnia 2020 r., z wyjątkiem:
1) art. 22, który wszedł w życie z mocą od dnia 13 marca 2020 r.;
2) art. 28, który wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2020 r.;
3) art. 53 pkt 8 w zakresie dodawanego art. 67c – który wszedł w życie z mocą od dnia
31 marca 2020 r.;
4) art. 73 pkt 45, który wszedł w życie z mocą od dnia 13 kwietnia 2020 r.;
5) art. 73 pkt 57 w zakresie dodawanego art. 15zzzzm – który wszedł w życie z mocą od dnia 12 marca 2020 r.;
6) art. 73 pkt 20, 38, 39 i 41, które weszły w życie z mocą od dnia 1 kwietnia 2020 r.;
7) art. 73 pkt 68 w zakresie dodawanego art. 31zy6 – który wszedł w życie z mocą od dnia
14 marca 2020 r.

11. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 21 kwietnia 2020 r. poz. 713).

12. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 24 kwietnia 2020 r. poz. 735).

13. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 27 kwietnia 2020 r. poz. 755).

14. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. z 28 kwietnia 2020 r. poz. 764).

15. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 23 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (Dz. U. z 29 kwietnia 2020 r. poz. 777).
Wejdzie w życie z dniem 14 maja 2020 r.

16. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 30 kwietnia 2020 r. poz. 782).
Wejdzie w życie z dniem 1 sierpnia 2020 r., z wyjątkiem:
1) art. 1 pkt 35 lit. c tiret pierwsze, który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.;
2) art. 5, który wejdzie w życie z dniem 1 listopada 2020 r.

 

Możesz również polubić…

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof Andrzeja Hopfera