KALENDARZ PRAWNY – Czerwiec 2022 r.

  1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komornikach sądowych (Dz. U. z 1 czerwca 2022 r. poz. 1168).
  2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 6 czerwca 2022 r. poz. 1202).
  3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 8 czerwca 2022 r. poz. 1223).
  4. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 9 czerwca 2022 r. poz. 1225).
  5. Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych (M.P. z 13 czerwca 2022 r. poz. 587).
  6. Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 14 czerwca 2022 r. poz. 1260).

Weszła w życie z dniem 30 czerwca 2022 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 3, 4 i 5, art. 4 oraz art. 6, które weszły w życie z dniem 15 czerwca 2022 r.

  1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 21 czerwca 2022 r. poz. 1297).
  2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks cywilny (Dz. U. z 29 czerwca 2022 r. poz. 1360).
  3. Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy o przetwarzaniu informacji kryminalnych (Dz. U. z 30 czerwca 2022 r. poz. 1374).

Wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2024 r.

  1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 30 czerwca 2022 r. poz. 1378).

 

 

 

Możesz również polubić…

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof Andrzeja Hopfera