KALENDARZ PRAWNY – lipiec 2021 r.

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2021 r.
  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2 lipca 2021 r. poz. 1208).
 2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2021 r.
  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 5 lipca 2021 r. poz. 1213).
 3. Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz wysokości wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjne (Dz. U. z 5 lipca 2021 r. poz. 1222).
 4. Ustawa z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 8 lipca 2021 r. poz. 1243).

Weszła w życie z dniem 23 lipca 2021 r.

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2021 r.
  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach (Dz. U. z 13 lipca 2021 r. poz. 1275)
 2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r.
  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (Dz. U. z 13 lipca 2021 r. poz. 1280).
 3. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w pierwszym kwartale 2021 r. z podziałem na województwa (M. P. z 13 lipca 2021 r. poz. 624).
 4. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r.
  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 14 lipca 2021 r. poz. 1286).
 5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 7 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów
  sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 16 lipca 2021 r. poz. 1304).

Weszło w życie z dniem 31 lipca 2021 r.

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie gmin, na terenie których będą stosowane szczególne zasady gospodarowania nieruchomościami,
  planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz realizacji inwestycji celu publicznego w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego (Dz. U. z 16 lipca 2021 r. poz. 1305).

Weszło w życie z dniem 31 lipca 2021 r. i traci moc z dniem 1 sierpnia 2023 r.  

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r.
  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 19 lipca 2021 r. poz. 1317).
 2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w maju 2021 r., w których stosuje się
  szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz. U. z 19 lipca 2021 r. poz. 1319).

Weszło w życie z dniem 20 lipca 2021 r.

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2021 r.
  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 20 lipca 2021 r. poz. 1326).
 2. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2021 r. (M. P. z 20 lipca 2021 r. poz. 652).
 3. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2021 r. (M. P. z 20 lipca 2021 r. poz. 659).
 4. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2021 r. (M. P. z 20 lipca 2021 r. poz. 660).
 5. Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie zmian w centralnym rejestrze rzeczoznawców majątkowych (Dz. Urzędowy Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 21 lipca 2021 r. poz. 46).
 6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 22 lipca 2021 r. poz. 1341).

Weszło w życie z dniem 31 lipca 2021 r.

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. z 26 lipca 2021 r. poz. 1354).
 2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r.
  w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 27 lipca 2021 r. poz. 1368).

Weszło w życie z dniem 31 lipca 2021 r.

 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r.
  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 27 lipca 2021 r. poz. 1372).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (Dz. U. z 28 lipca 2021 r. poz. 1373).

Weszło w życie z dniem 31 lipca 2021 r.

 1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz. U. z 28 lipca 2021 r. poz. 1374).

Weszło w życie z dniem 31 lipca 2021 r.

 1. Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej (Dz. U. z 28 lipca 2021 r. poz. 1375).
 2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r.
  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 29 lipca 2021 r. poz. 1376).
 3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 30 lipca 2021 r. poz. 1385).

Weszło w życie z dniem 31 lipca 2021 r.

 1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu 11 lipca 2021 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz. U. z 30 lipca 2021 r. poz. 1386).

Weszło w życie z dniem 31 lipca 2021 r.

 1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 30 lipca 2021 r. poz. 1390).

Weszło w życie z dniem 31 lipca 2021 r.

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta (Dz. U. z 30 lipca 2021 r. poz. 1395).

Wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Możesz również polubić…

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof Andrzeja Hopfera