PSRWN Płock: Jubileusz XXX–lecia Oddziału połączony ze szkoleniem dla rzeczoznawców majątkowych – 24.05.2024r.

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof. Andrzeja Hopfera Oddział w Płocku zaprasza do uczestnictwa w obchodach Jubileuszu XXX-lecia Oddziału połączonych ze szkoleniem dla rzeczoznawców majątkowych w dniu 24.05.2024r.
Miejsce wydarzenia: Hotel Starzyński, ul. Piekarska 1, Płock

 

 1. Prowadzący inż. Roman Bisping  – rzeczoznawca majątkowy,  nr upr.   3343, biegły sądowy z listy SO w Płocku,  członek Komisji Arbitrażowej PSRWN.
  Temat: „Przykład operatu ze złożem kruszyw naturalnych, w aspekcie oceny Komisji Arbitrażowej PSRWN – studium przypadku”  (2 godz.  edukacyjne)
 2. Prowadzący mgr inż. Wojciech Żochowski – rzeczoznawca majątkowy, nr upr. 3132, czynny inżynier budownictwa (usługi  projektowe, kosztorysowe i nadzory).
  Temat: „Określenie  wzrostu wartości nieruchomości wynikający ze zmiany planu zagospodarowania  przestrzennego gminy – studium przypadku” (2 godz. edukacyjne)

  Razem 4 godz. edukacyjne  (2 punkty warsztatowe)

 3. Lunch dla uczestników szkolenia 15.15 – 15.40

Szkolenie – warsztaty spełniają wymogi  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych (Dz. U. 2018.811)

 • 15.45 –  17.00.* – Część oficjalna; przemówienia, wręczanie odznaczeń, upominków
 • 17.00 – 18.00 * – Część artystyczna; koncert wokalno-muzyczny

*/  Czasy orientacyjne

Formularz zgłoszeniowy  

Numer/ „Brak”
Numer / Jeśli nie prowadzą Panstwo działalności gospodarczej proszę wpisać „Brak”
Osoby bez uprawnień rzeczoznawcy majątkowego wnoszą opłatę z podatkiem VAT. Opłatę należy wpłacić na konto Oddziału PSRWN w Płocku w terminie do 16 maja 2024 r.: BANK PEKAO SA: 16 1240 5657 1111 0000 5080 7444
Proszę upewnić się czy wpisany mail jest prawidłowy. Na podany mail będzie wysyłane zaproszenie na szkolenie.
ulica, nr, kod pocztowy, miasto. Proszę wpisać pełne dane!
Pełna informacja RODO znajduje się na dole strony.


Po naciśnięciu przycisku “WYŚLIJ ZGŁOSZENIE” powinno wyskoczyć zielone okienko z potwierdzeniem wysłania zgłoszenia. Jeżeli formularz zgłoszeniowy nie będzie działać proszę przesłać najważniejsze dane na maila zarzad.glowny@psrwn.pl

Informacje dodatkowe o wydarzeniu: Janusz Rosuł t. 606 481 308

Opłatę za uczestnictwo:

 • 330 zł – rzeczoznawcy majątkowi, członkowie PSRWN oraz pozostałych Stowarzyszeń

należy wpłacić na konto Stowarzyszenia w terminie do 16 maja 2024r.

PSRWN Oddział w Płocku BANK PEKAO SA
Nr konta: 16 1240 5657 1111 0000 5080 7444

wskazując tytuł wpłaty (szkolenie 24.05.2024r.) i nr NIP podmiotu  dla wystawienia faktury

UWAGA

Gratis – wspaniałe widoki z tarasu Restauracji Hotel Starzyński z obserwacją zachodu słońca na rzece Wiśle

Serdecznie zapraszam w imieniu Zarządu Oddziału PSRWN w Płocku

Janusz Rosuł
prezes

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane: „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO będzie Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof. Andrzeja Hopfera z siedzibą w Warszawie (00-043), ul. Czackiego 3/5, lok. 422, wpisany do KRS pod numerem: 0000138026, tel.: 22 828 64 54; 792 330 173 (Bartosz Rawa); e-mail: zarzad.glowny@psrwn.pl
 2. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu:
 • wykonania zawartej umowy tj. uczestnictwa w szkoleniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”),
 • wypełnienia prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c. „RODO” w związku z przepisami podatkowymi).
 1. Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w związku z realizacją zawartej umowy tj. udziału w szkoleniu, do czasu jej zakończenia, po tym czasie w zakresie i przez okres wymagany przez przepisy prawa.
 2. Odbiorcami podanych przez Pana/Panią danych osobowych mogą być:
 • osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy,
 • podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów,
 • organy, instytucje lub podmioty upoważnione z mocy obowiązujących przepisów prawa.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (art. 13 ust. 2 lit. f RODO).
 3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy – tj. udziału w szkoleniu. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy, tj. udziału w szkoleniu.

Możesz również polubić…

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof Andrzeja Hopfera