PSRWN Oddział Płock: STACJONARNE warsztaty + szkolenie 16.11.2023r. „Praktyczne aspekty stosowania podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości”. Wykładowca: Dr inż. Zdzisława Ledzion-Trojanowska

Oddział w Płocku Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof. Andrzeja Hopfera ma przyjemność zaprosić na stacjonarne szkolenie połączone z warsztatami, które odbędzie się w dniu 16 listopada 2023r. (czwartek), w godzinach   9.30 – 16.30.  Miejsce szkolenia: Płock, ul. Otolińska 21; biurowiec Wektra Holding (parter)

 

Tematyka:

PRAKTYCZNE ASPEKTY STOSOWANIA PODEJSCIA DOCHODOWEGO W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI

Zajęcia będą uwzględniały treść nowego Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z 5 września 2023 r. w sprawie wyceny nieruchomości Dz. U. 2023 , poz.1832, ponadto będą prezentowane przykłady

Czas trwania: 8 godzin edukacyjnych – 3 punkty warsztaty + 1 punkt szkolenie

Wykładowca:

Dr inż. Zdzisława Ledzion-Trojanowska

Wymienione wykłady i warsztaty opracowano z celem realizacji sposobów doskonalących kwalifikacje zawodowe przez rzeczoznawców majątkowych wg określonych przepisów prawa (Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnie 2018 r.(Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2018 r., poz.811).

Część I. Wybrane elementy podejścia dochodowego
1. Wprowadzenie.
2. Kiedy stosujemy podejście dochodowe w wycenie nieruchomości?
2.1 Obszary zastosowania podejścia dochodowego
2.2. Wartość rynkowa nieruchomości a wartość indywidualna. Przykład wyceny
2.3. Wartość rynkowa nieruchomości a wartość przedsiębiorstwa określane w
podejściu dochodowym. Podobieństwa i różnice
3. Podstawy prawne i metodyczne stosowania podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości wg przepisów i aktualnej Noty Interpretacyjnej
4. Pozostałe warunki poprawności wyceny wartości rynkowej nieruchomości w podejściu dochodowym.
4.1 Poprawność matematyczna. Prawidłowe zastosowanie teorii wartości pieniądza w czasie. Modele dochodu i sposoby obliczania wartości.
4.2 Prawidłowe odzwierciedlenie rynku
5. Zakres proponowanych zmian w stosowaniu podejścia dochodowego w Polsce.
Część II. Stopy zwrotu jako czynnik kształtujący wartość nieruchomości w podejściu dochodowym
1. Wprowadzenie do tematyki stóp zwrotu
2. Klasyfikacja stóp zwrotu.
3. Ryzyko inwestowania a wysokość stopy zwrotu Przykłady
4. Stopy zwrotu w wycenie wartości rynkowej nieruchomości
4.1. Definicje stóp zwrotu według Rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości i Noty Interpretacyjnej
4.2. Zastosowanie zasady współmierności przy obliczaniu stopy kapitalizacji
4.3. Wyznaczanie stopy kapitalizacji jako stopy zwrotu. Przykłady.
4.4 Inne sposoby określania stopy kapitalizacji. Przykłady
4,5. Stopa kapitalizacji a stopa dyskonta. Sposoby określania stopy dyskonta dla potrzeb wyceny wartości nieruchomości. Przykłady
5. Stopa kapitalizacji i stopa dyskonta w technice DCF.
6. Stopa kapitalizacji w technice kapitalizacji prostej. Przykłady.
7. Przykład wyceny nieruchomości komercyjnej
8. Podsumowanie

Dr inż. Zdzisława Ledzion-Trojanowska – rzeczoznawca majątkowy nr uprawnień MGPiB 414, inżynier budownictwa, doktor nauk technicznych, wieloletni pracownik naukowy Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej i Katedry Nieruchomości Uniwersytetu Łódzkiego . Uprawnienia do wyceny nieruchomości posiada od 1993r. ( nr upraw. 414) W latach 1994-2001 współorganizatorka i pierwsza Przewodnicząca Komisji Arbitrażowej przy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PFSRM). W latach 1993-2006 założycielka i Prezes Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, a obecnie Prezes Honorowy Stowarzyszenia. Od 1998r do chwili obecnej członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej. Od 2004r. do 2012r. Przewodnicząca Rady Naukowo Programowej PFSRM. Inicjatorka i współautorka dokumentu PFSRM „Kierunki rozwoju zawodu rzeczoznawcy majątkowego” (1995r.) . W 2005r. odznaczona najwyższym odznaczeniem PFSRM –Medalem Amicus de Rebus Peritorum Polonorum. Od 1996r. najpierw współwłaściciel firm VALOR Instytut Nieruchomości s.c. i VALOR Obsługa Nieruchomości s.c., a obecnie właściciel kancelarii rzeczoznawców majątkowych VALOR ADVISOR. W latach 2000-2020 biegła w postępowaniach administracyjnych Urzędu Miasta Łodzi. Wieloletnia biegła sądowa Sądu Okręgowego w Łodzi. Współautorka Noty Interpretacyjnej „Zastosowanie podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości” wchodzącej w skład Standardów Zawodowych Rzeczoznawców Majątkowych PFSRM.

 Formularz zgłoszeniowy 

Numer/ „Brak”
Numer / Jeśli nie prowadzą Panstwo działalności gospodarczej proszę wpisać „Brak”
Osoby bez uprawnień rzeczoznawcy majątkowego wnoszą opłatę z podatkiem VAT. Opłatę należy wpłacić na konto Oddziału PSRWN w Płocku w terminie do 7 listopada 2023 r.: BANK PEKAO SA: 16 1240 5657 1111 0000 5080 7444
Proszę upewnić się czy wpisany mail jest prawidłowy. Na podany mail będzie wysyłane zaproszenie na szkolenie.
ulica, nr, kod pocztowy, miasto. Proszę wpisać pełne dane!
Pełna informacja RODO znajduje się na dole strony.
 

Po naciśnięciu przycisku “WYŚLIJ ZGŁOSZENIE” powinno wyskoczyć zielone okienko z potwierdzeniem wysłania zgłoszenia. Jeżeli formularz zgłoszeniowy nie będzie działać proszę przesłać najważniejsze dane na maila zarzad.glowny@psrwn.pl

Po rejestracji zgłoszenia i potwierdzeniu wpłaty organizator dośle na kilka dni przed wydarzeniem materiały szkoleniowe: prezentacje i ćwiczenia

Opłatę należy wpłacić na konto Oddziału PSRWN w Płocku w terminie do 7 listopada 2023 r.:

BANK PEKAO SA:  16 1240 5657 1111 0000 5080 7444

UWAGA: w przypadku braku miejsca parkingowego bezpośrednio przy biurowcu jest możliwość parkowania na parkingu ogrodzonym „przy torach” (ok. 70 m), który jest dla gości Wektra Holding

Serdecznie zapraszam w imieniu Zarządu Oddziału PSRWN w Płocku
Janusz Rosuł Prezes ZO
tel. 606481308

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane: „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO będzie Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof. Andrzeja Hopfera z siedzibą w Warszawie (00-043), ul. Czackiego 3/5, lok. 422, wpisany do KRS pod numerem: 0000138026, tel.: 22 828 64 54; 792 330 173 (Bartosz Rawa); e-mail: zarzad.glowny@psrwn.pl
 2. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu:
 • wykonania zawartej umowy tj. uczestnictwa w szkoleniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”),
 • wypełnienia prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c. „RODO” w związku z przepisami podatkowymi).
 1. Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w związku z realizacją zawartej umowy tj. udziału w szkoleniu, do czasu jej zakończenia, po tym czasie w zakresie i przez okres wymagany przez przepisy prawa.
 2. Odbiorcami podanych przez Pana/Panią danych osobowych mogą być:
 • osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy,
 • podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów,
 • organy, instytucje lub podmioty upoważnione z mocy obowiązujących przepisów prawa.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (art. 13 ust. 2 lit. f RODO).
 3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy – tj. udziału w szkoleniu. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy, tj. udziału w szkoleniu.

Możesz również polubić…

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof Andrzeja Hopfera