Elektroniczny operat szacunkowy i elektroniczny wyciąg z operatu szacunkowego w procedurze ustalania odszkodowań „drogowych”

Ustawą o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego dodano art. 18 b w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (Dz.U. z 2022r. poz. 176 z późn.zm.), który to przepis wprowadził w procedurach ustalania wysokości odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod budowę dróg publicznych nowe pojęcia: „operat szacunkowy w postaci elektronicznej” oraz „elektroniczny wyciąg z operatu szacunkowego”.

Art. 18b ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (Dz.U. z 2022r. poz. 176 z późn.zm.):
1. Rzeczoznawca majątkowy przesyła organowi prowadzącemu postępowanie odszkodowawcze operat szacunkowy w postaci elektronicznej wraz z elektronicznym wyciągiem z operatu szacunkowego na adres elektronicznej skrzynki podawczej tego organu. Operat szacunkowy w formie pisemnej rzeczoznawca majątkowy dostarcza do siedziby organu lub na uzgodniony adres korespondencyjny. W przypadku gdy organ zlecił lub uzgodnił z rzeczoznawcą majątkowym sporządzenie operatu szacunkowego w postaci elektronicznej, operat przesyła się wyłącznie w sposób określony w zdaniu pierwszym.
2. Elektroniczny wyciąg z operatu szacunkowego, o którym mowa w ust. 1, stanowi tabelaryczne zestawienie obejmujące:
1)  dane identyfikujące nieruchomość (adres nieruchomości, numer księgi wieczystej, identyfikator działki albo identyfikatory działek ewidencyjnych wraz ze wskazaniem powierzchni każdej z nich, rodzaj użytków gruntowych według katastru nieruchomości);
2)  dane identyfikujące dotychczasowych właścicieli, użytkowników wieczystych oraz podmioty posiadające ograniczone prawa rzeczowe do nieruchomości wycenianej;
3)  dotychczasowe przeznaczenie nieruchomości ustalone zgodnie z art. 154 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wraz ze wskazaniem dokumentu, z którego ono wynika;
4)  dotychczasowy sposób korzystania z nieruchomości;
5)  katalog praw podlegających wycenie wraz z ich wartością i wskazaniem, czy podstawą przy ich określeniu był alternatywny sposób korzystania z nieruchomości wynikający z celu przejęcia z mocy prawa pod inwestycję drogową.
3. Na wniosek strony organ prowadzący postępowanie odszkodowawcze przekazuje operat szacunkowy w postaci elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej na wskazany przez nią adres elektroniczny lub adres poczty elektronicznej. W przypadku strony zobowiązanej na podstawie odrębnych przepisów do posiadania elektronicznej skrzynki podawczej przekazanie operatu szacunkowego w postaci elektronicznej następuje wyłącznie na adres elektronicznej skrzynki podawczej tej strony. W przypadku właściwego zarządcy drogi przekazanie operatu szacunkowego w postaci elektronicznej następuje wraz z elektronicznym wyciągiem z tego operatu. W przypadku gdy organ zlecił lub uzgodnił z rzeczoznawcą majątkowym dostarczenie operatu szacunkowego w formie elektronicznej, zdania poprzednie stosuje się odpowiednio.

Należy nadmienić, że tekst projektu ustawy o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego, w wersji która była przekazana do konsultacji społecznych, nie zawierał tego przepisu. W uzasadnieniu do projektu tej ustawy, również do wersji przyjętej przez Radę Ministrów i przesłanej do Sejmu RP, nie znajdowały się zapisy zawierające uzasadnienie jego wprowadzenia.
Prace nad tym projektem na etapie prac rządowych oraz konsultacje publiczne prowadził Pełnomocnik Rządu do Spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Opracował:
Krzysztof Gabrel

PFSRM

Możesz również polubić…

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof Andrzeja Hopfera