X Walny Zjazd Delegatów PSRWN – komunikat

KOLEŻANKI i KOLEDZY

X Jubileuszowy Walny Zjazd Delegatów PSRWN zakończył obrady.

Był to uroczysty, szczególny i pracowity czas dla naszego stowarzyszenia. Był to czas na podsumowanie trzyletniej kadencji ustępującego Zarządu, ale także był to bardzo uroczysty czas na świętowanie 28 letniej Prezydentury Pana Prof. Andrzeja Hopfera, inicjatora i założyciela Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości i Prezydenta od dnia założenia.

X  Walny Zjazd Delegatów naszego Stowarzyszenia podjął następujące uchwały:

 1. Uchwałę o zmianie nazwy Stowarzyszania na: Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. Prof. Andrzeja Hopfera.
 2. Uchwałę o zmianie Statutu PSRWN.
 3. Uchwałę o ustanowieniu i nadaniu tytułu Honorowego Prezydenta Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości Prof. Andrzejowi Hopferowi.

KOLEŻANKI i KOLEDZY

Rzeczoznawstwo Majątkowe w obecnej sytuacji prawnej stoi przed wieloma wyzwaniami.

Dyskusja na Zjeździe wykazała jak istotną wartością jest umacnianie naszej tożsamości, wspólnego, wielkiego dorobku. Nasz dorobek, który budowali nasi poprzednicy to dziedzictwo i zobowiązanie wobec nich, ale także na przyszłość.

Etyka zawodowa, rzetelność, niezależność, skuteczność i należyta staranność w wykonywaniu wycen oraz dążenie do samostanowienia są nie do przecenienia.

Nie możemy rezygnować z naszej tożsamości. To nasi „Wielcy” tego zawodu są  współautorami wielu standardów federacyjnych, które nieodpłatnie mogą być wykorzystywane przez całe środowisko zawodowe. Niezaprzeczalne i niezbywalne jest autorstwo standardów.

Zamazywanie i marginalizowanie dorobku środowiska jest niedopuszczalne.

Kolejno odbierano nam atrybuty zawodu zaufania publicznego tj. organizowanie i przeprowadzanie egzaminów na uprawnienia zawodowe, możliwość tworzenia standardów a także niewyrażanie zgody na stworzenie samorządu zawodowego. Aktualnym zagrożeniem dla zawodu staje się Zintegrowany System Kwalifikacji.

KOLEŻANKI i KOLEDZY

PSRWN w swoich 14 oddziałach skupia ponad 560 członków. To silna organizacja zawodowa. Gwarancją rozwoju organizacji i naszego zawodu jest młode pokolenie rzeczoznawców, ich umiejętności oraz entuzjazm. Dlatego Zjazd poprzez swoje decyzje wyborcze dokonał znacznego odmłodzenia składu Zarządu Głównego i wskazał w uchwale cele dla Zarządu na najbliższą kadencję.

Zarząd Główny PSRWN na kadencję 2019 – 2021

Prezydium

Prezydent    

 

Lewandowski  Krzysztof

 

Wiceprezydent              Ślusarczyk Marek
Wiceprezydent              Korejwo Jerzy
Wiceprezydent              Peła-Wlazeł Iwona
Skarbnik                         Bisping Roman
Członek Prezydium      Motławska Aleksandra

Członkowie Zarządu z wyboru

Członek Zarządu                 Stefan Przybyłek

Członek Zarządu                 Zegarek-Dudzińska Agnieszka

Członek Zarządu                 Samełko Przemysław

Członek Zarządu                 Pogorzelska Anna

Z-ca Członka Zarządu          Filipiak Jerzy

Z-ca Członka Zarządu          Rosuł Janusz

Cele na dziś i dalszą perspektywę:

 1. Zajęcie stanowiska w sprawie propozycji nowej kwalifikacji rynkowej pt. „Analiza i ocena nieruchomości na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności bankowych”
 2. Kontynuować działania zespołu d/s związanych z zawartością państwowej bazy informacji o nieruchomościach i zasad jej udostępniania rzeczoznawcom majątkowym w kontaktach z Głównym Geodetą Kraju
 3. Rozważyć możliwość powstania platformy wymiany myśli na tematy zawodowe
 4. Podjąć działania w sprawie zmiany brzmienia art. 8 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania opisu i oszacowania nieruchomości poprzez wyeliminowanie pojęć „wartość nieruchomości bez kwoty podatku od towarów i usług” oraz „wartość nieruchomości zawierająca kwotę tego podatku”. Rzeczoznawca majątkowy nie jest upoważniony do wypowiadania się w kwestii podatku VAT. Włączenie się w opiniowanie aktów prawnych, standardów zawodowych oraz prezentowanie własnych projektów między innymi poprzez nawiązanie współpracy ze środowiskiem naukowym.
 5. Przeprowadzenie ankiety wśród wszystkich członków PSRWN na temat potrzeb szkoleniowych, w tym warsztatowych.
 6. Rozeznanie możliwości innych form szkolenia z zastosowaniem nowych form dydaktycznych.
 7. Uznać za wymagające, stałe działanie na rzecz przeciwdziałaniu próbom zastąpienia wycen analizami statystycznymi rynku.
 8. Przeprowadzenie zebrań w oddziałach PSRWN na temat kodeksu etyki, kładąc szczególną uwagę na zagadnienia godnego wykonywania zawodu.
 9. Dbać o płynność finansową Stowarzyszenia poprzez szukanie innych źródeł dochodu.

KOLEŻANKI i KOLEDZY

Możliwość realizacji tych celów jak i innych postawionych przed nowym Zarządem stanie się niemożliwa bez odpowiedniego zaangażowania każdego Członka Stowarzyszenia.

Nowy Zarząd bardzo liczy na współpracę. Deklarujemy otwartość i pomoc w rozwiązywaniu Waszych problemów. Chcemy, byście mieli świadomość, że przynależność do PSRWN daje Wam poczucie przynależności do wspierającej się wspólnoty zawodowej.

                                              Krzysztof Lewandowski

                                                  Prezydent PSRWN

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości im. prof Andrzeja Hopfera